Statut društva HEMA društva Schola pugnatoria – Borilna Šola

 

V skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS št. 64/11) je zbor HEMA društva Schola pugnatoria – borilna šola na zboru društva dne 20. 3. in 7. 5. 2016. sprejel

STATUT HEMA DRUŠTVA SCHOLA PUGNATORIA – BORILNA ŠOLA

Splošne določbe

1. člen

HEMA društvo Schola pugnatoria – Borilna šola je prostovoljno in nepridobitno združenje. Združuje fizične osebe, ki se ukvarjajo s preučevanjem, obujanjem in vadbo evropskih zgodovinskih borilnih veščin.

2. člen

Ime društva se glasi HEMA društvo Schola pugnatoria – Borilna šola (v nadaljnjem besedilu: društvo).

Sedež društva: Celje

3. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa in predstavlja ga njegov predsednik.

4. člen

Društvo ima svoj znak in žig.

Znak društva je okrogle oblike in temnordeče barve. Na sredini je poševen črn ščit z belo oklepljeno desnico, ki drži bel meč pod železnim rešetkastim šlemom s črno petelinjo perjanico in črnim plaščem z belo podlogo. Okoli ščita je bel napis Schola pugnatoria – Borilna šola z velikimi tiskanimi črkami v pasici omejeni z dvema belima črtama.

Morebitne lokalne podružnice društva lahko imajo svoj znak, ki je tudi okrogle oblike in temnordeče barve. Na njem je črn ščitek z belo oklepljeno desnico, ki drži bel meč, na poševnem ščitu z grbom mesta v katerem podružnica deluje, pod železnim rešetkastim šlemom s črno petelinjo perjanico in črnim plaščem. Podloga plašča je v eni od kovin mestnega grba. Okoli ščita je napis z velikimi tiskanimi črkami Schola pugnatoria – Borilna šola z dodanim imenom mesta v latinščini in slovenščini v pridevniški obliki. Napisa in črti, ki omejujeta pasico, so v barvi podloge plašča.

Žig Društva je okrogle oblike s premerom 45 mm. Na njem je znak društva brez okrasja z dodanim celotnim imenom Društva.

5. člen

Društvo samostojno sodeluje s sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji. Samostojno lahko sodeluje tudi s tujimi in mednarodnimi društvi in organizacijami.

6. člen

Delovanje društva in njegovih organov je javno. Društvo o svojem delovanju obvešča ožjo in širšo javnost s tem:

 • da zagotavlja dostopnost zapisnikov organov društva na vpogled vsem članom društva,
 • da sodeluje s predstavniki sredstev javnega obveščanja
 • da svoja sporočila objavlja na svetovnem spletu ali posreduje preko elektronske pošte

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje informacij je odgovoren predsednik društva.

Namen in cilji društva

7. člen

Namen društva je obujanje, preučevanje in vadba evropskih zgodovinskih borilnih veščin.

8. člen

Cilji društva so:

 • združevanje posameznikov, ki delujejo na področju evropskih zgodovinskih borilnih veščin in sicer: preučevanja in prevajanja virov, interpretiranja virov, razvijanja programov vadbe in izvajanj programov vadbe, razvijanja in izvajanja programov prikazov,
 • prispevati k razvoju in uveljavljanju evropskih zgodovinskih borilnih veščin,
 • izobraževanje in izpopolnjevanje članov,
 • prispevanje k varovanju kulturne materialne in nematerialne dediščine,
 • aktivno sodelovanje pri obujanju kulturne dediščine.
9. člen

Društvo svoje cilje uresničuje z:

 • raziskovanjem in preučevanjem virov,
 • organiziranjem in izvajanjem vadbe,
 • popularizacijo evropskih zgodovinskih borilnih veščin (predstavitve, nastopi, poljudna predavanja),
 • organiziranjem in izvajanjem tečajev, seminarjev, delavnic in podobnih srečanj,
 • objavljanjem prevodov originalnih strokovnih besedil, interpretacij in podobnih prispevkov,
 • izdajanjem strokovne literature in avtorskih video posnetkov s področja dejavnosti društva,
 • izdelovanjem opreme potrebne za izvajanje dejavnosti društva
 • uresničevanjem skupnih akcij in trajnim sodelovanjem s sorodnimi društvi, združenji in organizacijami doma in v tujini.

Društvo lahko svoje cilje uresničuje tudi z občasno pridobitno dejavnostjo v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti in sicer:

P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

R93.120 Dejavnost športnih klubov

R93.190 Druge športne dejavnosti

R91.030 Varstvo kulturne dediščine

J58.110 Izdajanje knjig

J58.190 Drugo založništvo

J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

Članstvo

10. člen

Društvo ima redne in podporne člane.

11.člen

Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki se v društvo včlani prostovoljno, se zaveže, da bo deloval v skladu s Statutom in ostalimi akti društva in izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je vsaj pol leta (6 mesecev) aktivno deloval v društvu, se udeleževal vadbenih programov in ostalih dejavnosti društva,
 • poseduje lastno osnovno opremo potrebno za izvajanje programov društva,
 • ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo ali premoženje.

Če prosilec za članstvo ni polnoleten, mora pristopno izjavo podpisati tudi njegov skrbnik.

Prosilec za članstvo pristopni izjavi, ki jo predloži Zboru oz. Svetu društva, priloži potrdilo o nekaznovanju, ki ne sme biti starejše od treh mesecev.

Zbor oz. Svet društva je dolžan o predloženi pristopni izjavi odločiti v tridesetih dneh od prejema popolne pristopne izjave. O svoji odločitvi mora prosilca čimprej obvestiti.

V primeru zavrnitve mora Zbor oz. Svet društva v osmih dneh po sprejetju odločitve prosilca pisno obvestiti.

Tuj državljan lahko postane član društva pod enakimi pogoji.

Pravne osebe se lahko včlanijo le kot podporni člani.

12. člen

Podporni člani so tisti, ki ne želijo ali zaradi neizpolnjevanja pogojev ne morejo biti člani društva, želijo pa s svojim delom pomagati društvu in z njim sodelovati.

Podporni člani ne morejo voliti na Zboru društva ali biti izvoljeni v organe društva.

Prosilec za podporno članstvo Zboru oz. Svetu društva predloži pisno izjavo podpore, v kateri navede način, kako želi društvu pomagati in z njim sodelovati.

Zbor oz. Svet društva obravnava vsako izjavo podpore posamično in o svoji odločitvi obvesti prosilca.

Pravne osebe se lahko včlanijo le kot podporni člani. Pravno osebo zastopa njen pooblaščenec, ki predloži izjavo podpore.

Pravice podpornih članov so:

– da so obveščeni o delovanju društva,

– da uveljavljajo posebne ugodnosti pri dejavnostih društva, kjer je to posebej določeno.

Dolžnosti podpornih članov so:

– da spoštujejo Statut in vse akte društva ter sklepe organov društva,

– da društvu pomagajo pri njegovi dejavnosti in z njim sodelujejo.

13. člen

Pravice članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da z delom in predlogi sodelujejo pri dejavnostih društva,
 • da so obveščeni o delu društva in njegovem materialno-finančnim poslovanju,
 • da jih društvo zaščiti, kadar so ogrožene njihove moralne ali materialne pravice,
 • da gospodarno uporabljajo materialna in druga sredstva društva.

Dolžnosti članov so:

 • da spoštujejo Statut in vse akte društva ter sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo pri preučevanju in vadbi evropskih zgodovinskih borilnih veščin,
 • da aktivno sodelujejo in prispevajo pri delu društva,
 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da redno poravnajo svoje finančne obveznosti do društva.
14. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom
 • s črtanjem
 • z izključitvijo
 • s prenehanjem delovanja društva

Član prostovoljno izstopi iz društva, če Zboru oz. Svetu društva poda pisno izjavo o izstopu.

Zbor društva iz članstva črta člana, če ta kljub opominu ne poravna svojih obveznosti v tekočem letu.

O izključitvi člana odloča Zbor društva z navadno večino. Predlog o izključitvi lahko Zboru društva predloži katerikoli član, vendar mora to storiti pisno in navesti konkretne razloge. Zbor društva mora o izključitvi odločati najpozneje v tridesetih dneh po prejetju predloga. Svojo odločitev mora oznaniti najkasneje v petinštiridesetih dneh po pričetku odločanja o izključitvi.

Član, o katerega izključitvi Zbor društva odloča, mora biti o tem pisno obveščen najmanj sedem dni pred samim pričetkom odločanja. Član, o katerega izključitvi odloča Zbor društva, sme zasedanju prisostvovati, vendar o svoji izključitvi ne more glasovati, mora pa imeti možnost, da se, če to želi, na zasedanju zagovarja in pojasni svoja stališča.

Organiziranost društva

15. člen

Društvo lahko ima tudi lokalne podružnice, ki delujejo v drugih krajih po Sloveniji. Podružnico ustanovi Zbor društva s posebnim sklepom.

Ime podružnice je sestavljeno iz imena društva z dodanim nazivom podružnica in imenom mesta v katerem podružnica deluje.

Podružnica lahko uporablja tudi skrajšano ime in sicer tisto, ki je napisano na znaku podružnice.

Podružnica društva ni samostojna pravna oseba in deluje za ime in račun društva.

Poslovni naslov podružnice je v kraju, v katerem opravlja svojo dejavnost.

Podružnica društva ima naslednje naloge in pristojnosti:

 • izvaja vadbo evropskih zgodovinskih borilnih veščin po programu društva,
 • popularizira evropske zgodovinske borilne veščine (predstavitve, nastopi, poljudna predavanja) v okolju v katerem deluje,
 • organizira in izvaja tečaje, seminarje, delavnice in podobna srečanja,
 • izdeluje opremo potrebno za izvajanje dejavnosti podružnice,
 • obveščajo članstvo o vseh svojih dejavnostih.

Člani podružnice društva imajo svojega predstavnika, ki ga izvolijo sami, v Svetu društva.

Za svoje delo so člani podružnice odgovorni Zboru društva.

16. člen

Organa društva sta Zbor društva in Svet društva, ko število članov društva preseže število deset.

17. člen

Najvišji organ društva je Zbor društva, ki ga sestavljajo vsi člani.

18. člen

Zbor društva se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno, ko sprejme poročilo o delu in finančnem poslovanju društva.

Zbor društva zaseda vsako leto v prvih treh mesecih leta.

Zbor društva na redno zasedanje skliče predsednik društva po rednem programu najmanj enaindvajset dni pred datumom zasedanja.

Izredno zasedanje Zbora društva skliče predsednik društva najmanj štirinajst dni pred datumom zasedanja na pisno zahtevo vsaj ene petine članov društva, na zahtevo dveh tretjin članov Sveta društva ali na zahtevo kuratorja društva. Na zahtevo predlagateljev mora predsednik sklicati Zbor društva najpozneje v petnajstih dneh po prejemu zahtevka, v nasprotnem primeru ga lahko skličejo predlagatelji sami.

Na izrednem zasedanju Zbor društva sklepa le o zadevi, zaradi katere je bil sklican.

19. člen

Zbor društva je sklepčen, če je ob predvidenem pričetku zasedanja navzoča več kot polovica članov društva. Če ob predvidenem pričetku Zbor društva ni sklepčen, se začetek zasedanja odloži za trideset minut, nakar je Zbor društva sklepčen, če je navzoča vsaj tretjina članov društva.

20. člen

Zbor društva svoje sklepe sprejema z normalno večino glasov navzočih članov.

Kadar glasuje o spremembi Statuta ali prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov in da je na zasedanju prisotna najmanj normalna večina vseh članov društva.

Ko se glasuje o razrešnici organov ali funkcij društva, o tem ne morejo glasovati člani teh organov ali nosilci teh funkcij.

Glasovanje Zbora društva je praviloma javno, razen, če se člani ne odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov društva so praviloma tajne.

21. člen

Zasedanje Zbora društva vodi delovno predsedstvo, ki ima tri člane. Predsednik društva po funkciji vodi delovno predsedstvo. Ostala člana imenuje predsednik društva, imenovanji potrdi Zbor društva. Zbor društva lahko v odsotnosti predsednika društva z dvotretjinsko večino izbere predsednika delovnega predsedstva.

22. člen

Sklepi rednega ali izrednega zasedanja Zbora društva so obvezni za vse člane in organe društva.

23. člen

Zbor društva ima naslednje pristojnosti:

 • sprejema in spreminja Statut in druge akte društva ter razlaga njihova določila,
 • sprejema program dela in finančni načrt,
 • sprejema poročila o delu in materialno-finančnem poslovanju društva,
 • določa vsebinske, kadrovske in finančne smernice društva ter njegove interese,
 • voli delegate v druga društva in organizacije,
 • odloča o prenehanju in združitvi društva ter o statusnih spremembah,
 • voli in razrešuje predsednika in Svet društva,
 • voli in razrešuje kuratorja društva, ki opravlja notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva.
 • odloča o višini članarine,
 • odloča o vprašanjih članov društva,
 • odloča o ustanovitvi lokalnih podružnic,
 • odloča o zadevah, ki so v interesu dejavnosti in društva v celoti,
 • odloča o pritožbah zoper odločitve organov društva,
24. člen

Svet društva je upravni organ društva in je izvoljen na rednem ali izrednem zasedanju Zbora društva, ko število članov le-tega preseže število deset. Sestavljajo ga predsednik društva in najmanj dva člana. Če ima društvo lokalne podružnice, mora vsaka od njih imeti svojega zastopnika v Svetu. Zastopnika izpostave izvolijo njeni člani.

Mandat Sveta društva traja štiri leta.

Svet društva ima naslednje pristojnosti:

  • Izvaja sklepe sprejete na Zboru društva in sprejema operativne odločitve s tem v zvezi,
  • odloča o udeležbi na sejah in skupščinah krovnih organizacij, v katere je društvo včlanjeno,
  • odloča o porabi finančnih sredstev društva v skladu s smernicami sprejetimi na Zboru društva,
  • odloča o spremembi naslova sedeža društva.

Svet društva je za svoje delo odgovoren Zboru društva.

Svet društva nastopi svojo funkcijo sedem dni po izvolitvi; v tem času sodeluje s prejšnjim Svetom in prevzema njegove obveznosti.

Če Zbor društva izvoli Svet društva na izrednem zasedanju, potem nastopi svojo funkcijo takoj ob izvolitvi.

25. člen

Predsednika društva izvoli Zbor društva za dobo štirih let.

Predsednik društva ima naslednje naloge:

 • predstavlja društvo in je njegov zakoniti zastopnik,
 • podpisuje listine, ki so odrejene s sklepom Zbora oz. Sveta društva,
 • vodi delovno predsedstvo na zasedanju Zbora društva,
 • obvešča o delovanju društva,
 • skrbi za izvajanje sklepov Zbora, oz. Sveta društva,
 • skrbi za evidenco članov in organizira zbiranje članarine,
 • skrbi za materialno-finančno poslovanje društva,
 • opravlja druge zadolžitve po sklepu Zbora, oz. Sveta društva.

Predsednik nastopi svojo funkcijo sedem dni po izvolitvi; v tem času sodeluje s prejšnjim predsednikom in prevzema njegove obveznosti.

Če Zbor društva predsednika izvoli na izrednem zasedanju, potem nastopi svojo funkcijo takoj ob izvolitvi.

26. člen

Kuratorja društva izvoli Zbor društva za dobo štirih let.

Kurator društva ima naslednje naloge:

 • izvaja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva in
 • s svojimi ugotovitvami seznanja Zbor društva.

Kurator nastopi svojo funkcijo sedem dni po izvolitvi; v tem času sodeluje z nekdanjim kuratorjem in prevzema njegove obveznosti.

Če Zbor društva kuratorja izvoli na izrednem zasedanju, potem nastopi svojo funkcijo takoj ob izvolitvi.

Materialno in finančno poslovanje

27. člen

Društvo pridobiva za svoje delo in dejavnosti sredstva iz naslednjih virov:

 • prihodkov iz dejavnosti društva iz naslova materialnih in avtorskih pravic,
 • članarine,
 • prispevkov fizičnih in pravnih oseb,
 • sponzorstev in donacij,
 • javnih sredstev,
 • drugih virov.
28. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in finančnim načrtom, ki ju sprejme Zbor društva.

29. člen

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je last društva in je vpisano v inventurno knjigo.

30. člen

Predsednik društva skrbi za zakonito finančno-materialno poslovanje društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Društvo vodi knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), preostale podatke za letno poročilo zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo.

31. člen

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov, ga trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev in ga ne sme deliti med člane.

32. člen

Društvo lahko zaposli osebe v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

Končne določbe

33. člen

Društvo preneha z delovanjem:

 • s sklepom Zbora društva
 • ko se število članov zmanjša pod 2
 • po samem zakonu
34. člen

V primeru prenehanja delovanja društva preide premoženje društva v last sorodnega društva, ki ga v sklepu o prenehanju delovanja določi Zbor društva.

35. člen

Statut stopi v veljavo takoj, ko ga potrdi pristojna upravna enota.

Predsednik

HEMA društva Schola pugnatoria – Borilna šola

Igor Sancin